ข้อกำหนดและข้อตกลงในการใช้บริการ การส่งสินค้า และความเสี่ยง

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการใช้บริการ การส่งสินค้า และความเสี่ยง

 1. ราคาค่าบริการ และระยะเวลา ในการส่งสินค้า อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การตรวจสอบและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและภาษีนำเข้าเพิ่ม, การล่าช้าจากรอบการออกสินค้า, การล่าช้าจากการเดินเรือ, การตรวจสอบสินค้าจาก custom ทางอเมริกา เป็นต้น
2. ระยะเวลาในการส่งสินค้า เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างยิ่งในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่บริษัทไม่รับรองว่าจะส่งสินค้าภายในวันเวลาที่กำหนด และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้า และถือว่าไม่เป็นการละเมิดสัญญา อันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดจากบริษัทถูกป้องกัน, ขัดขวาง หรือทำให้ล่าช้าในการดำเนินการ โดยเหตุผลหรือสถานการณ์ที่เกินกว่าที่บริษัทจะสามมารถควบคุมได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้, สงคราม, จราจล, ความวุ่นวาย, การกระทำของรัฐบาล, ระเบิด, อัคคีภัย, อุทกภัย, วาตภัย, อุบัติเหตุ, การเดินขบวน, การปิดล้อม, ข้อพิพาทการค้าหรือการชุมนุมของแรงงานเพื่อก่อความไม่สงบ ในกรณีเหล่านี้ บริษัทอาจเลือกที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการส่งของได้
3. ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้อง เอาสินค้าคืน หรือเงินชดเชยได้ ในกรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้กฏหมายและข้อบังคับการนำเข้า ภายในราชอาณาจักรไทย ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาติ, สินค้าละเมิดลิขสิทธ์, สินค้าผิดกฏหมาย และได้ทำการโดนยึดตกเป็นของแผ่นดิน โดยหน่วยงานศุลกากรไทย
4. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย หรือเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมที่บริษัทต้องเสีย ในกรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมภาษีเพิ่มจากศุลกากร โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ถ้าคุณปฏิเสธหรือไม่สามารถรับสินค้าที่บริษัทจัดส่งให้ตามเงื่อนไขได้ ให้ถือว่าความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสินค้านั้นไม่เกี่ยวกับบริษัท และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิทธ์ และการชดเชยอื่นๆ ที่บริษัทมี