เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

!!! เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เนื่องด้วย นายธีรเดช อารีย์วิจิจตรวงษ์ (ต่อ) และนางสาว อภิชญา เกษโกศล (หมิว) ได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ทางบริษัทได้ถือว่า นายธีรเดช อารีย์วิจิจตรวงษ์ (ต่อ) และ นางสาว อภิชญา เกษโกศล (หมิว)ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อ

การกระทำใดๆทั้งสิ้นหลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

“จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน” >>>> ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558