อัตราค่าบริการ

การขนส่งทางเครื่องบิน (AIR)

banner_service_air

อัตราขนส่งทางแอร์

น้ำหนัก/kg

ราคาบาท(kg)

1-99  kg. 

กิโลกรัมละ  750*  บาท

100 kg. ขึ้นไป

กิโลกรัมละ 700*  บาท

 
*ราคานี้เริ่มใช้กับสินค้าที่เข้าโกดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

**สินค้าประเภทโทรศัพท์มือ ทางร้านคิดเครื่องล่ะ 1,000 บาท**

วิธีคิดน้ำหนัก ของสินค้าที่ส่งทางแอร์

  1. คิดตามน้ำหนัก ชั่งกิโล ไม่ปัดเศษ ขั้นต่ำคิดที่ 1kg
  2. คิดตามขนาด Dimension หรือ ปริมาตร

วิธีคิด Dimension = กว้าง x ยาว x สูง / 366 (นิ้ว) = น้ำหนักตามปริมาตร (กิโลกรัม)

***การคำนวณอัตราค่าขนส่งของสินค้า ทางร้านจะเปรียบเทียบระหว่าง  น้ำหนักของ Dimension หรือปริมาตร  กับ น้ำหนักสินค้าจริง  หากค่าอัตราน้ำหนักใดมากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักจริง และน้ำหนักตามปริมาตร  บริษัทจะยึดน้ำหนักนั้นเป็นหลักในการคำนวณอัตราค่าขนส่งสินค้าที่กล่องใหญ่น้ำหนักเบา” ตัวอย่างเช่น กล่องจักรยาน,กล่องกีต้าร์ คิดน้ำหนักตาม dimension คะ

เงื่อนไขทางการเอาประกันทางแอร์

สินค้าที่ฝากส่งกับบริษัท สำหรับสินค้าทางแอร์  เราจะคุ้มครองสินค้าที่สูญหาย   ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของสินค้า  แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท ต่อ shipment สำหรับสินค้าที่สูญหาย อันเกิดจากการขนส่งของ us-hop นับจากสินค้าออกจากโกดังที่อเมริกา จนถึงมือผู้รับ

ค่าบริการขนส่งจากโกดังไทยไปยังลูกค้า

********การจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ตามจริง  ต่อหนึ่งที่อยู่ *********การจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนภายในประเทศ

—————————————————————————————————————

การขนส่งสินค้าทางเรือ (SEA)

Service Sea

ทางเรือรับขั้นต่ำ 10 กก/ชิ้น    .

10 กิโลกรัมขึ้นไป

คิดกิโลกรัมละ 350  บาท

 

คิดน้ำหนักออกเป็น 2  แบบ ดังนี้

1. คิดตามน้ำหนัก ชั่งกิโล  ขั้นต่ำ 10 kg./ชิ้น

2. ตามขนาด Dimension หรือ ปริมาตร

วิธีคิด Dimension

= กว้าง x ยาว x สูง / 732 (นิ้ว) = น้ำหนักตามปริมาตร (กิโลกรัม)

***การคำนวณอัตราค่าขนส่งของสินค้า ทางร้านจะเปรียบเทียบระหว่าง  น้ำหนักของ Dimension หรือปริมาตร  กับ น้ำหนักสินค้าจริง  หากค่าอัตราน้ำหนักใดมากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักจริง และน้ำหนักตามปริมาตร     บริษัทจะยึดน้ำหนักนั้นเป็นหลักในการคำนวณอัตราค่าขนส่ง

กรุณา ติดต่อโดยตรงที่  US-HOP@HOTMAIL.COM  สำหรับลูกค้าที่สนใจ  :

***ขนส่งทางเรือราคาแบบเหมาตู้  ตู้ 40 ฟุต และ ตู้ 20 ฟุต ***ขนส่งทางเรือสำหรับสินค้าพิเศษ เช่น มอเตอร์ไซค์ เรือ ฯลฯ ลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์ส่งสินค้าทางเรือ    เป็นสินค้าที่มีจำนวนมาก                สินค้าที่มีขนาดใหญ่   รบกวนสอบถามราคาโดยตรงได้ที่                                                             คุณแอ๋ม   US 1-818-455-6377     Line ID : amm_aya

ค่าบริการขนส่งจากโกดังไทยไปยังลูกค้า

********การจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ตามจริง  ต่อหนึ่งที่อยู่

*********การจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนภายในประเทศ

 

 

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการใช้บริการ การส่งสินค้า และความเสี่ยง

 1. ราคาค่าบริการ และระยะเวลา ในการส่งสินค้า อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การตรวจสอบและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและภาษีนำเข้าเพิ่ม, การล่าช้าจากรอบการออกสินค้า, การล่าช้าจากการเดินเรือ, การตรวจสอบสินค้าจาก custom ทางอเมริกา เป็นต้น
2. ระยะเวลาในการส่งสินค้า เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างยิ่งในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่บริษัทไม่รับรองว่าจะส่งสินค้าภายในวันเวลาที่กำหนด และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้า และถือว่าไม่เป็นการละเมิดสัญญา อันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดจากบริษัทถูกป้องกัน, ขัดขวาง หรือทำให้ล่าช้าในการดำเนินการ โดยเหตุผลหรือสถานการณ์ที่เกินกว่าที่บริษัทจะสามมารถควบคุมได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้, สงคราม, จราจล, ความวุ่นวาย, การกระทำของรัฐบาล, ระเบิด, อัคคีภัย, อุทกภัย, วาตภัย, อุบัติเหตุ, การเดินขบวน, การปิดล้อม, ข้อพิพาทการค้าหรือการชุมนุมของแรงงานเพื่อก่อความไม่สงบ ในกรณีเหล่านี้ บริษัทอาจเลือกที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการส่งของได้
3. ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้อง เอาสินค้าคืน หรือเงินชดเชยได้ ในกรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้กฏหมายและข้อบังคับการนำเข้า ภายในราชอาณาจักรไทย ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาติ, สินค้าละเมิดลิขสิทธ์, สินค้าผิดกฏหมาย และได้ทำการโดนยึดตกเป็นของแผ่นดิน โดยหน่วยงานศุลกากรไทย
4. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย หรือเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมที่บริษัทต้องเสีย ในกรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมภาษีเพิ่มจากศุลกากร โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ถ้าคุณปฏิเสธหรือไม่สามารถรับสินค้าที่บริษัทจัดส่งให้ตามเงื่อนไขได้ ให้ถือว่าความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสินค้านั้นไม่เกี่ยวกับบริษัท และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิทธ์ และการชดเชยอื่นๆ ที่บริษัทมี

เงื่อนไขเอาประกันทางเรือ สินค้าที่ฝากส่งกับบริษัท  สำหรับสินค้าฝากส่งทางเรือ    บริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของสินค้า  แต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท ต่อ shipment    เราจะคุ้มครองสำหรับสินค้าที่สูญหาย  อันเกิดจากการขนส่งของ us-hop นับจากสินค้าออกจากโกดังที่อเมริกา จนถึงมือผู้รับ กรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อประกันความเสียหายของสินค้าลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัทได้ทางเมล์ us-hop@hotmail.com แจ้งชื่อที่ระบุหน้ากล่อง แทรคกิ้ง วันที่สินค้าเข้า-โกดังให้ชัดเจนด้วยค่ะ หมายเหตุ  การเคลมเงินประกันทางเรือ  “การเคลมจะทำได้เฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น ค่าจัดส่งหรือค่าบริการอื่น ไม่สามารเคลมได้ “  เงื่อนไขการเอาประกันมีดังนี้

  1. สินค้าสูญหายจากการขนส่งของบริษัท แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าสินค้ารับเข้าบริษัทจริง
  2. สินค้าต้องมีลักษณะแตก หักเสียหาย จนไม่สามารถใช้การได้  และต้องส่งสินค้าทั้งหมดคืนให้กับทางบริษัทเท่านั้น