เงื่อนไขและการรับประกัน

 • สินค้าที่ฝากส่งกับบริษัท  สำหรับสินค้าฝากส่งทางเรือ    บริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของสินค้า  แต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท ต่อ shipment    เราจะคุ้มครองสำหรับสินค้าที่สูญหาย ทั้ง shipment    อันเกิดจากการขนส่งของ us-hop นับจากสินค้าออกจากโกดังที่อเมริกา จนถึงมือผู้รับ

กรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อประกันความเสียหายของสินค้าลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัทได้ทางเมล์ us-hop@hotmail.com แจ้งชื่อที่ระบุหน้ากล่อง แทรคกิ้ง วันที่สินค้าเข้า-โกดังให้ชัดเจนด้วยค่ะ หมายเหตุ  การเคลมเงินประกันทางเรือ  “การเคลมจะทำได้เฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น ค่าจัดส่งหรือค่าบริการอื่น ไม่สามารเคลมได้ “  เงื่อนไขการเอาประกันมีดังนี้

 1. สินค้าสูญหายจากการขนส่งของบริษัท แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าสินค้ารับเข้าบริษัทจริง
 2. สินค้าต้องมีลักษณะแตก หักเสียหาย จนไม่สามารถใช้การได้  และต้องส่งสินค้าทั้งหมดคืนให้กับทางบริษัทเท่านั้น
 • สินค้าที่ฝากส่งกับบริษัท สำหรับสินค้าทางแอร์  เราจะคุ้มครองเพียงแค่การสูญหายเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของสินค้า  แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท ต่อ shipment สำหรับสินค้าที่สูญหาย อันเกิดจากการขนส่งของ us-hop นับจากสินค้าออกจากโกดังที่อเมริกา จนถึงมือผู้รับ

ระยะเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย  ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า ถ้ามเช่นนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • สินค้า หรือสิ่งของที่ผู้ขาย/เว็บไซต์ส่งตรงมาถึงบริษัท ถ้าหากพบว่าสินค้าแตก หัก เสียหาย และมีความจำเป็นต้องคืนสินค้า ทางบริษัทจะรีบติดต่อลูกค้า และเป็นผู้ประสานงานในการคืนสินค้าให้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการติดต่อคืนสินค้ารวมถึงค่าส่งสินค้ากลับ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
 • การฝากสั่งซื้อสินค้า ต้องโอนเงินค่าสินค้า 100% และหลังจากที่ท่านฝากสั่งซื้อ ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าให้กับท่าน
 • กรณีที่ฝากทางร้านสั่งซื้อสินค้า  สำหรับสินค้าที่บรรจุหีบห่อโดยมาตรฐานของทางเวป ทางร้านจะไม่แกะหีบห่อซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได้  ทางร้านไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีทางเวปส่งสินค้าให้ผิดพลาด ไม่ตรงตาม รุ่น สี หรือรายละเอียดอื่นๆ แต่จะช่วยติดต่อประสานเรื่องกับทางเวปให้
 • บ่อยครั้งที่ท่านอาจเช็คจาก trackingแล้วขึ้นสถานะว่า Delivered แต่สินค้าไม่มาถึงเรา อาจจะเป็นไปได้ ว่าไปรษณีย์ ส่งผิดบ้าน บริษัทจึงถือว่า ทางบริษัทไม่มีส่วนในความรับผิดชอบนั้น
 • สินค้าต้องห้าม หากบริษัท พบว่ามีการแอบส่งสินค้าต้องห้าม ทางบริษัทจะไม่ทำการจัดส่ง และแยกสินค้านั้นทิ้ง และถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ในการครอบครองของชิ้นนั้นโดยเต็มใจ
 •  สินค้าอุปกรณ์ไม่ครบ เนื่องจากทางบริษัทเป็นเพียงคนกลางในการรับส่งสินค้าเท่านั้น อุปกรณ์ครบหรือไม่ จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา
 • สินค้าที่ฝากส่งกับทางร้าน  บริษัทมีสิทธิเปิดดูและตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • สินค้าประเภท แตกหัก หรือเสียหายง่าย  ลูกค้าจะต้องพิจารณาในการฝากส่ง  หากฝากส่งแล้ว สินค้าเสียหายเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สินค้าผิดกฎหมายทุกประเภท ไม่รับฝากส่ง
 • สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่ นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง จลาจล สงคราม การนัดหยุดงาน วันหยุด
 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้า เมื่อสินค้าแต่ละรอบเดินทางมาถึงประเทศไทย ท่านจะต้องติดต่อรับสินค้านั้น ภายในเวลา 30 วัน หากเกินกว่านี้ บริษัทถือว่า ท่านเต็มใจที่จะสละสิทธิในการรับสินค้านั้น ๆ
 • สินค้าที่ยกเว้นสำหรับการส่ง เช่น- สินค้าชิ้นเล็กมากไม่รับส่งทางเรือ เช่น นาฬิกา / แว่นตา /กระเป๋าโคช /เครื่องสำอางค์ – สินค้าที่แตกหัก รั่วซึม ง่าย เช่น ขวดแก้ว / จานแก้ว /น้ำยาเคมี /น้ำยาล้างรถ /สารติดไฟ – สินค้าที่ผิดกฎหมาย /อาวุธ /ยาเสพติด /สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
 • สินค้าที่ฝากส่งหรือฝากสั่งกับทางร้าน  สินค้าประเภท ของเหลว น้ำ เจล ครีม หากมีการรั่วซึม ออกมานอกบรรจุภัณฑ์   ในระหว่างการขนส่ง เมื่อเกิดความเสียหาย ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้งสิ้น เพราะว่าอยู่เหนือการควบคุมค่ะ ถ้าหากท่านมีการส่งมา ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบกับความเสียหาย หรือ การสูญหายที่เกิดขึ้น